วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนจีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ค้นหาข้อมูลวารสาร
ค้นหาโดยชื่อบทความชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ:
 
 

ความเป็นมาของวารสาร มฉก.วิชาการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเน้นการพัฒนากระบวนการในการจัดการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสร้างผลงานทางวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ทั้งวงการศึกษาและสังคมไทย และเพื่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกทราบความรู้จากผลงานวิชาการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมผลงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นรายงานการวิจัย บทความวิชาการลงเผยแพร่ในวารสาร มฉก.วิชาการ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537

คณะกรรมการจัดทำวารสาร มฉก.วิชาการ ได้จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ หากท่านมีความสนใจต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถค้นคว้าในวารสาร มฉก.วิชาการ ตามสถาบันศึกษาต่าง ๆ และศูนย์หนังสือของสถาบันการศึกษาชั้นนำได้ และหากท่านสนใจเสนอข้อความรู้ของท่านเพื่อลงเผยแพร่ในวารสาร มฉก.วิชาการ คณะกรรมการยินดีต้อนรับข้อความรู้ของท่านลงเผยแพร่ในวารสาร มฉก.วิชาการ โดยส่งต้นฉบับบทความและสำเนาการเขียนต้นฉบับ มายังกองบรรณาธิการวารสาร มฉก.วิชาการ และหากประสงค์ต้องการวารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับใดๆ หรือสมัครเป็นสมาชิก ท่านสามารถติดต่อมายังกองบรรณาธิการ วารสาร มฉก.วิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นอกจากนี้ เรายังคงต้องการข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำวารสารจากทุกท่าน เพื่อการปรับปรุงวารสารต่อไป

บรรณาธิการ
วารสาร มฉก.วิชาการ