วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนจีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ค้นหาข้อมูลวารสาร
ค้นหาโดยชื่อบทความชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ:
 
 
วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 40 มกราคม – มิถุนายน 2560


 สารบัญ
(Full Text/.pdf file)

บทความวิจัย

การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดที่รักษาด้วยระบบยาระยะสั้นอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดย จุฬาวรรณ จิตดอน วนิดา ดุรงฤทธิชัย กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
ความชุกของพยาธิลำไส้ในพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ บังอร ฉางทรัพย์ ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างนักศึกษาที่เรียนโดยวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคเอไอซีและวิธีเรียนแบบปกติ
โดย บังอร ฉางทรัพย์ สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ ภาสินี สงวนสิทธิ์ อมรรัตน์ โตทองหล่อ
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้รอบด้านรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน : กรณีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โดย กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ
กระบวนการสร้างหุ้นส่วนสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ชุมชนพิทักษ์ธรรม ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดย วิภาวี ชูแก้ว วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โดย ลักษณา พงษ์ภุมมา ศุภรา หิมานันโต
การประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย มณหทัย หทัยดำรงวิทยา นิลวรรณ อยู่ภักดี
การบูรณาการวิธีการสอนภาคปฏิบัติ ต่อความรู้ ระดับการสะท้อนคิด และทักษะการตัดสินทางคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 3 ในวิชาปฏิบัติการพยาบาล มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
โดย สุพรรณี กัณหดิลก ตรีชฎา ปุ่นสำเริง ศิริวรรณ ผูกพัน
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดต่อการฟื้นตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
โดย สราวุฒิ สีถาน
การศึกษาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันโรคซึมเศร้าเชิงสังคมและวัฒนธรรมในผู้สูงอายุ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โดย ณัฐิกา ราชบุตร จุลจีรา จันทะมุงคุณ จารุภา แซ่ฮ่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
โดย ดรุณวรรณ สมใจ

บทความวิชาการ

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอด
เกศินี ไชยโม ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข กิตติพร ประชาศรัยสรเดช