วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนจีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ค้นหาข้อมูลวารสาร
ค้นหาโดยชื่อบทความชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ:
 
 
วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 40s ฉบับพิเศษ 26 พฤษภาคม 2560


 สารบัญ
(Full Text/.pdf file)

บทความวิจัย

Preliminary Study of Alu Methylation Level in Long-term Cultivation of Human Dental Pulp Stem Cells
โดย Atitaya Vongprommool Keskanya Subbalekha Apiwat Mutirangura Prasit Pavasant
Hemodynamic Responses to 3-minute Step Test in Sedentary Office Workers: A Case Study
Manita Chanpaibool Chutima Jalayondeja Wattana Jalayondeja Watesinee Kaewkhuntee
Daily Walking Steps and Physical Fitness in Middle-Aged and Older Adults in Community Dwellers
โดย Patcharawan Choothong Chutima Jalayondeja Sopa Pichaiyongwongdee Tipwadee Bunprajun
Production of Aggregatibacter actinomycetemcomitans CdtB in Different Medium
โดย Yaowapa Puanglai Fabien Loison Oranart Matangkasombut
ระบาดวิทยาและประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะของหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมและกึ่งวิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี
โดย ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์ ศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์ กำธร มาลาธรรม สมพร สมสกุล
ระดับอลูเมทิเลชันในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออ่อน
โดย ธมลวรรณ วรฤทัย ชินดนัย หงสประภาส กฤษณ์ เจริญลาภ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
การตรวจหาการกลายพันธุ์ของ factor V Leiden และ prothrombin G20210A ในผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสชนิดอัลลีลจำเพาะ
โดย ปุณยนุช จินดาธรรมานุสาร ภัสรา อาณัติ สุวรรณา เสมศรี ณัฐวดี ทรัพย์วัฒนไพศาล ปวรรณรัตน์ เรือนงาม
จำนวนชุดไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอลดลงในโรคเนื้องอกเนื้อเยื่ออ่อน
โดย มณฑิรา ฐานไพศาลกิจ กฤษณ์ เจริญลาภ ชินดนัย หงสประภาส สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
ฤทธิ์ลดไขมันสะสมในตับหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของสารสกัดกระชายดำ
โดย สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ อัจฉราพร ศรีชัยรมย์รัตน์ อิทธิพล พวงเพชร