วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่นๆ
2. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการให้กับสังคมและจูงใจให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ และความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ
 
ค้นหาข้อมูลวารสาร
ค้นหาโดยชื่อบทความชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ:
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - ธันวาคม 2541


 สารบัญ

บทความวิชาการ

++ โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โดย ภานุทัต จันทร์เด่นดวง

++ กินอย่างไรต้านภัยมะเร็ง โดย ธิติมาส หอมเทศ

++ มาตรฐานระบคุณภาพ ISO 9002 กับสถาบันบริการสารสนเทศ โดย ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท

++ ลักษณะและความสำคัญแห่งวิชาชีพการสอน โดย พัฒน์ น้อยแสงศรี

++ องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) : บทบาทที่มีต่อการพัฒนา โดย สถาพร ปิ่นเจริญ

++ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อทารก โดย ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร

งานวิจัย

++ วิธีเตรียมน้ำยา Tissue Thromboplastin จากสมองกระต่าย สำหรับการทอสอบ Prothrombin Time โดย สราวุธ สายจันมา ไพรัช โสภณประไพวงศ์ และยุพดี การอำมร

++ การศึกษาข้อมูลด้านครอบครัวของกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริการในสมุทรปราการ โดย ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

จับประเด็นเหตุการณ์สำคัญ

++ รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้งแบบใหม่ : ระบบกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

แนะนำหนังสือ โดย บรรณาธิการ