วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนจีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ค้นหาข้อมูลวารสาร
ค้นหาโดยชื่อบทความชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ:
 
 

การเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสาร มฉก.วิชาการ

การส่งบทความ

             ผู้เสนอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการจัดทำต้นฉบับและแบบเสนอบทความพร้อมทั้งลงทะเบียน เพื่อทำการอัปโหลดบทความได้ที่เว็บ tci-thaijo.org

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

            1. กรณีผู้นิพนธ์เป็นคณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะได้รับการ ยกเว้นค่าพิจารณาบทความ
            2. กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลทั่วไปต้องจ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 2,000 บาทต่อ 1 บทความ

การชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

             1. เงินสด ชำระที่กองคลัง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
             2. โอนเงินเข้าธนาคารได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
             2.1 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 168-2-00999-7
             2.2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา – ตราด กม.18 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 450-2-05411-8

             หลังจากทำการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ท่านส่งสำเนาใบนำฝากเงินมาทางโทรสารหมายเลข 0-2312-6411 หรือทางอีเมล์ hathairat.hcu@gmail.com , academic.hcu@gmail.com และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1511 เพื่อจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

ประเภทของงานตีพิมพ์

             บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) บทความปริทรรศน์ (Review article) และบทความพิเศษสรุปการอภิปราย/สัมมนา (Special article)

ข้อกำหนดทั่วไปของการพิมพ์ (ดูรายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารวาร มฉก. วิชาการ)

  1. ความยาวของบทความไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว (นับรวมรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และเอกสารอ้างอิง)
  2. รูปแบบตัวอักษร ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH Sarabun New เท่านั้น
  3. ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา) กึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาวารสาร
  4. ชื่อผู้เขียนทุกคนต้องระบุหน่วยงานต้นสังกัด และอีเมล์ (เฉพาะผู้เขียนหลัก) ขนาดตัวอักษร 15 pt. กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5. เนื้อหาเอกสารอ้างอิงขนาดตัวอักษร15pt. (ตามรูปแบบVancouverStyle) (ดูรายละเอียดการเขียนเอกสารอ้างอิง)