วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการใน
    ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
2. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ของ
    มหาวิทยาลัยได้นำเสนอบทความที่
    เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
 
ค้นหาข้อมูลวารสาร
ค้นหาโดยชื่อบทความชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ:
 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม - ธันวาคม 2544


สารบัญ

บทความพิเศษ

++ ประชาชนต้องช่วยชาติ กำจัดคนโกงกิน โดย เสริมเกียรติ วิทิตเวท

บทความวิชาการ

++ วัฒนธรรมจีนไหหลำในสังคมไทย โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย

++ จักรวาลวิทยาในทัศนะคนไทย : จริยธรรมต่อธรรมชาติที่ถูกลืม โดย ธีรโชติ เกิดแก้ว

++ พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร โดย พลวัฒ ประพัฒน์ทอง สุวนัน ขวัญทอง เชิดชาย หิรัญโร

++ การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในงานสังคมสงเคราะห์ โดย โสภา อ่อนโอภาส

++ การวางแผนทางการเงิน : ชักหน้าให้ถึงหลัง โดย นุช สัทธาฉัตรมงคล

++ ทางเลือกสาธารณะ(Public Choice) : แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก และกลุ่มลูกค้าขององค์การ โดย สถาพร ปิ่นเจริญ

งานวิจัย

++ การศึกษาความต้องการและการใชืทรัพยากรสารสนเทศในการเขียนเชิงวิทยาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ วุฒิพงษ์ ทองก้อน สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง

++ การศึกษาความเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อคุณสมบัติของบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์สาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นปีการศึกษา 2533 - 2537 โดย กรรณิกา ขวัญอารีย